KU överens om att påpeka brister

I måndags debatterade konstitutionsutskottets granskning av regeringen. KU har i över 200 år granskat att regeringen och dess medlemmar i sin ämbetsutövning har följt grundlagarna och andra lagar och regler som styr regeringsarbetet. KU:s granskning är formell. Frågan är inte om en viss åtgärd är politiskt önskvärd eller inte, utan om gällande regler har följts när beslutet fattades eller åtgärden företogs.

Denna granskning av anmälningar som lämnats in av riksdagsledamöter gör KU varje vår. Alla anmälningar som kommit in senast i slutet av januari granskas innevarande vår, medan anmälningar som kommer in senare granskas nästa vår.

Genom åren har det med jämna mellanrum uppstått en debatt om KU:s påstådda politisering. Vissa år har motsättningarna i utskottet varit stora och lett till ett antal ställningstaganden som partierna inte kunde bli överens om. 2015 och 2016 års KUgranskningar var därför historiska, eftersom KU då var i princip helt enigt över alla parti- och blockgränser om sina slutsatser.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share

Nytänkande för fler jobb

Många utrikes födda arbetar, men andelen är betydligt lägre än bland inrikes födda. Det tar lång tid för dem som kommit till Sverige som asylsökande att komma i arbete och egen försörjning. Det dröjer nio år från det att uppehållstillstånd har beviljats till att hälften i denna grupp har någon form av arbete. Många fastnar i bidragsberoende. Särskilt utrikes födda kvinnor har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Här krävs nytänkande.

Insatserna för att påskynda vägen in i arbets- och samhällsliv brister betydligt i dag. Bristande samverkan mellan de aktörer som har ansvar för nyanländas etablering, däribland Arbetsförmedlingen och kommunerna, försvårar för flexibla lösningar.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170616

Share

Sänk trösklarna så att fler får jobb

En stor och ökande andel av de som är arbetslösa i dag har svag förankring på arbetsmarknaden och svårigheter att etablera sig. Det kräver nya vägar in på arbetsmarknaden och ökade drivkrafter för företag att anställa.

Kostnaderna för att anställa en person med bristande erfarenhet eller kort utbildning i kombination med ett starkt anställningsskydd leder till att inträdande grupper har en svagare ställning än den etablerade arbetskraften. Att sänka kostnaderna för, och osäkerheten med, att anställa minskar arbetsgivarens risktagande och gör att fler vågar öppna dörren. Bättre möjligheter behövs också för att pröva om en arbetssökande fungerar på arbetsplatsen och för de specifika uppgifter som ska utföras.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170609

Share

En bidragsreform för arbetslinjen

Många delar av de svenska bidragssystemen har reformerats under de senaste åren för att öka drivkrafterna att arbeta och minska risken att människor pressas ut i utanförskap – men mer behöver göras, särskilt vad gäller de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. Moderaterna föreslår därför en bidragsreform i flera delar för att stärka arbetslinjen och göra det mer lönsamt att arbeta för de som står längst ifrån jobb.

Det finns många orsaker till att människor hamnar i utanförskap, men oavsett anledning får det negativa effekter för individen och för samhället. Varje människa i utanförskap nekas möjligheten att bygga en framtid utifrån sin egen vilja och förmåga. Det skapar otrygghet och ofrihet.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170602

Share

Frihetens fiender måste misslyckas

Den fria världens öppna och demokratiska samhällen är byggda på värderingar om individens frihet, ömsesidig respekt och tolerans gentemot personer med andra uppfattningar. Det fruktansvärda terrordådet i Manchester – en dryg månad efter aprilattacken på Drottninggatan i Stockholm – visar åter att det finns krafter som hatar friheten och demokratin och som mördar urskillningslöst som en del av en extremistisk kamp.

Som pappa skär det särskilt starkt i hjärtat när man inser att dådet i Manchester medvetet inriktades mot en konsert som besöktes av många barn och ungdomar. Det är svårt att komma ifrån intrycket att syftet var att förorsaka extra mycket sorg och lidande genom att mörda barn. Den ytterligare dimensionen gör att det denna gång blir än mer uppenbart att orden inte räcker till för att beskriva det omänskliga i angreppet.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share

Ett land för strävsamma

I partiledardebatten i SVT i söndags blev det tydligt att regeringen inte har någon politik för fler jobb, utan enbart litar till högkonjunkturen, samtidigt som regeringen också är helt ointresserad av att skapa starkare drivkrafter för människor att gå från bidrag till arbete.

En viktig grund för mitt politiska engagemang är att verka för att Sverige ska vara ett land för strävsamma, där människor har frihet att forma sina liv och där alla som har möjlighet samtidigt tar ansvar för sig själva och sina närmaste genom eget arbete, ett land där det går att skapa sig ett bättre liv genom egen ansträngning. I Moderaternas ekonomiska vårmotion finns ett antal förslag för att öka människors drivkrafter att försörja sig själva.

Sverige har, trots de skattereformer som Alliansen genomfört, fortfarande ett av västvärldens högsta skattetryck. Fortfarande upptäcker alltför många att det lönar sig alltför dåligt att arbeta. Det bidrar till att arbetskraftsdeltagandet blir lägre och arbetslösheten högre.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170519

Share

Regeringens politik ger färre jobb

Nu kommer en kritisk text. Som förtroendevald ska man normalt ha ett positivt anslag och berätta vad man själv vill göra, inte enbart kritisera politiska motståndare. Nu ska jag göra ett undantag från det och ägna den här texten enbart åt att förklara varför regeringens ekonomiska politik leder fel.

Texten utgår ifrån den alliansgemensamma analys av det ekonomiska läget som ingår som en inledande del i samtliga fyra allianspartiers respektive ekonomiska vårmotion. Allianspartierna har lite olika konkreta förslag, men är helt överens om analysen och politikens inriktning.

Strukturella problem på den svenska arbetsmarknaden gör att grupper som står långt från arbetsmarknaden, bland annat äldre, utrikes födda, personer utan gymnasieutbildning och personer med en funktionsnedsättning, fortsatt har stora svårigheter att få ett jobb. Gruppen utgör en växande andel av de arbetslösa och förväntas 2017 uppgå till mer än 70 procent av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170512

Share

Lägre skatt för 260 000 östgötar

I onsdags presenterades Moderaternas ekonomiska vårmotion för 2017. Den innehåller fullt finansierade reformer för 37 miljarder kronor. Det är förslag som lägger grunden för att det ska vara möjligt att nå våra jobbmål: att halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och att 500 000 nya jobb ska kunna växa fram i Sverige. Det ska alltid löna sig att arbeta och Sverige ska ha en trygghet att lita på – i hela landet.

Efter åtta år där Alliansen gjort det mer lönsamt att arbeta och stärkt tillväxtförutsättningarna kan Sverige dra nytta av den återhämtning som nu övergått i högkonjunktur. Det går dock inte bra för alla. Allt större grupper ställs utanför välståndsökningen. I normala fall är en högkonjunktur ett tillfälle för de med små jobbchanser att ta det första steget in på arbetsmarknaden.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170505

Share

Fem förslag mot terrorism

Efter terrordåden i centrala Stockholm nyligen inleddes i måndags samtal mellan Alliansen och regeringen om vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas för att förebygga och bekämpa terrorism. Mer behöver göras för att förhindra terrorister från att angripa Sverige igen. Moderaterna hade med sig flera nya förslag och samtalen tycks ha förts i en konstruktiv anda.

Vi måste vara beredda att göra vad som krävs för att försvara de värderingar vårt samhälle bygger på och för att öka säkerheten och tryggheten i hela landet. Sverige ska fortsatt vara ett öppet och fritt samhälle, där man kan leva sitt liv utan att vara bevakad av myndigheterna, men i vissa avseenden kan det vara motiverat att ge säkerhetsintresset större tyngd, även om det innebär ett visst mått av till exempel utökad övervakning.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170428

Share

En vårbudget utan jobbsatsningar

I tisdags presenterade finansministern regeringens ekonomiska vårproposition, som anger riktlinjer för den ekonomiska politiken och aviseringar av förslag som kan förväntas i höstens budgetproposition för 2018. Dessutom presenterades samtidigt vårändringsbudgeten som innehåller förslag på anslagsförändringar innevarande år, 2017.

Sammantaget visar de båda dokumenten att regeringen står handfallen inför de stora utmaningar som Sverige nu möter. Särskilt illavarslande är det att det inte finns ett enda förslag för att minska jobbklyftan mellan inrikes födda och utrikes födda.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170421

Share