Kyrkan som trollen rev ner

Malexanders kyrka har en märklig historia

Den nya stenkyrkan brann i februari 1929, men den kyrka som står på platsen idag, invigd 1931,
ser utvändigt i princip likadan ut som kyrkan från 1881.

MALEXANDER (LT)

Högt belägen vid sjön Sommens norra strand ligger Malexanders kyrka. Naturskönt så det förslår, men det var nära att kyrkan hade placerats på en annan plats en gång i tiden och mycket hade väl blivit annorlunda om så hade skett. Historien om Malexanders kyrka innehåller bränder och många märkligheter. Vad som är sant i historierna får betraktaren fundera över…

Malexanders kyrka är troligen den fjärde kyrkan belägen på ungefär samma plats. När den första kyrkan i Malexander tillkom vet ingen, men det finns belägg för att det fanns någon form av tempel på platsen redan år 1345. Då testamenterade ägaren av Aspanäs, lagman Knut Jonsson, tillika den Heliga Birgittas ingifte morbror, en summa pengar till Malghasanda kyrka och till prästen Lambertus.

Men en kyrka i Malexander kan mycket väl ha funnits redan på 1200-talet. En historia från uppförandet av den första kyrkan i socknen lever kvar än idag. Det rådde delade meningar om var kyrkan skulle placeras. En del menade att den lämpligaste platsen för kyrkan var invid den gamla färdvägen vid Ormsjötorp. Adelsherrarna och de rika bönderna i gårdarna kring Sommens stränder hade en annan åsikt, de ville ha sin kyrka placerad intill sjön. Man kan anta att det var en stor fördel för dessa då de skulle ta sig till sin kyrka, på den tiden var det ju oftast enklast att förflytta sig över vatten. Det fanns alltså två läger om var kyrkan skulle placeras, men de höga herrarna fick ge vika och det beslutades att kyrkan skulle uppföras vid Ormsjötorp.

Arbetet påbörjades med sättning av stengrunden, men det gick inte som det var tänkt. Onda makter hade ett finger med i bygget. När arbetarna kom till sitt arbete om morgnarna var deras föregående arbete raserat och allt i oordning. Tanken på troll och mystiska väsen dök upp, det kunde ju inte finnas någon annan förklaring än att det var trollen som på nätterna rev ner vad som byggdes upp under dagarna. Arbetarna tappade sugen att fortsätta när de förstod att de hade trollen emot sig. Nya möten och stämmor behandlade den uppkomna situationen och det beslutades att släppa ett par tvillingstutar med en kälke efter, och där stutarna stannade, där skulle kyrkan byggas. Ingen vet var straten skedde men ekipaget lär ha stannat ungefär på den plats där den nuvarande kyrkan ligger.

På gårdarna runt Sommen gick de höga herrarna omkring och myste. De hade fått kyrkan på den plats där de hela tiden velat ha den och så var de storbelåtna över att deras tjänstefolk gjorde ett så gott arbete, nämligen med att under nätterna riva ned det som arbetarna byggt upp under dagarna vid Ormsjötorp.

Ingen vet hur den äldsta kyrkan i Malexander såg ut. Den kyrka som Heliga Birgitta besökte under sin tid på Aspanäs förstördes i en brand 1587. Kort tid efter branden byggdes en ny timmerkyrka och församlingen fick då understöd av kung Johan III till bygget. Kyrka och klockstapel förbättrades många gånger och 1709 utfördes takmålningar i kyrkan. Kyrkan blev för liten så år 1753 gjordes en tillbyggnad. I kyrkan hängde en målning föreställande Kristi gravläggning. Den målningen, samt en målning föreställande Kristus på korset, hängde på var sin sida om altartavlan. Båda tavlorna skänktes 1649 till kyrkan av Göran Armsköld och hans hustru Margareta Stiernbjelke och målningarna var ett krigsbyte från det trettioåriga kriget.

Kyrkan blev åter för liten och år 1881 kunde en ny kyrka invigas, den byggdes bredvid den gamla. Den nya kyrkan hade 796 platser och den byggdes i nygotisk stil med långskepp, torn och vapenhus i väster.

En skrivelse skickades till Kungliga Maj:t där man anhöll om att få riva, och förutom orgeln, sälja den gamla träkyrkan med tillbehör. I december samma år tillstyrkte Kungliga Maj:t önskemålet. Träkyrkan såldes på auktion och det högsta budet, 925 kronor, gavs av kapten O.F. Kugelberg på Bålnäs.

Edvard i Moo (Johansson) var en stor ivrare för att en ny kyrka skulle byggas i socknen. Det berättas att Edvard – som vid den tiden (1880-talet) bodde i Sommanäs – hade åtagit sig att forsla fram alla sten som behövdes till kyrkobygget. Han tyckte det gick åt väldigt mycket sten så till slut ville han ha lite påökat på den summa som var uppgjord på körningen. När Edvard inte fick gehör för önskemålet så lär han ha svarat: ”Ja, jag skall forsla fram så mycket sten som går åt. Kyrkan hon kommer att stå i min tid och även i min gummas tid men sedan vet ingen hur det går”.

Edvard avled 1924 och hans maka Anna avled 1929. Den 10 februari 1929, samma natt som Anna begravdes, så brann kyrkan ner till grunden. Folk kunde under branden se hur eldslågorna kastade sig mot den öppna graven. De ord som Edvard hade yttrat ett halvsekel tidigare hade blivit verklighet.

Varför det började brinna vet man inte säkert. Det finns flera teorier, bland annat felaktigheter i rökgångarna. Det hade varit mycket kallt, minus 18 grader, så man hade eldat kraftigt i kaminerna under dagen.

Den 25 oktober 1931 invigde biskop Erik Aurelius en ny kyrka i Malexander. Kostnaden för byggnationen, inklusive orgel och inredning, uppgick till 101000 kronor. Frånsett en liten förändring i tornspiran ser kyrkan exteriört likadan ut som den kyrka som invigdes 1881. Kyrkan rymmer idag 450 personer.

Av en tillfällighet räddades oljemålningen föreställande Kristi gravläggning vid branden så den hänger numera på den norra väggen. Målningen hade lagts upp på kyrkvinden och i samband med rivningen av träkyrkan 1882 användes den att bära byggavfall med. En vaken kvinna, Tecla von Goes, isåg fadäsen och lät renovera målningen och skänkte den åter till kyrkan vid återinvigningen 1931.

Visst hade det varit spännande om den gamla träkyrkan kunnat bevaras, men ett besök i Malexander och en titt på den vackra kyrkan kan definitivt rekommenderas

Text o bild: KLAS JOHANSSON

Share