Budgetdebatt i riksdagen

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) överlämnar budgetpropositionen till mig. Alla bilder: ANDERS LÖWDIN

Budgetdebatt i riksdagen i tisdags – eller som det lite mer formellt heter på dagens föredragningslista: Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande. Den… nya regeringen genom finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade sitt budgetförslag och samtliga partier framförde sedan sina synpunkter.

De flesta debatter i riksdagen äger rum inför att riksdagen ska fatta beslut, men budgetdebatten är en så kallad bordläggningsdebatt. Debatten avslutades med att budgetpropositionen bordlades, alltså lades på riksdagens bord för senare behandling.

Budgetpropositionen omfattar cirka 3000 sidor och utgifter på drygt 1 200 miljarder kronor.

Budgeten är indelad i 27 utgiftsområden, varav det största, 157 miljarder, är det som heter allmänna bidrag till kommuner.

Nu vidtar riksdagens behandling i två steg. Först bereder finansutskottet det så kallade rambeslutet, då utgiftsramarna för de 27 utgiftsområdena ska slås fast med ett enda klubbslag. Därefter ska vart och ett av de 15 utskotten bereda innehållet i ett eller flera av utgiftsområdena, som sedan klubbas ett efter ett i kammaren.

Andreas Norlén
Talman, Sveriges riksdag

Share