Dags att rensa upp i byråkratin

Nu krävs politisk handling för landsbygdens bästa

Slaget om landsbygden började i och med valet 2022. Det finns massor att göra och nu måste partierna som lovat mycket i valet stå upp för sina löften. Det får inte bara bli tomma ord.

Det första och kanske viktigaste är att se över dyra, krångliga och innovationshämmande regelverk som vanligtvis lägger sig som en våt filt över delar av landsbygden. Det måste rensas upp bland överflödiga regler och byråkrati.

Strandskyddet måste reformeras så att det blir lättare att bygga och bo på landsbygden. Det är dags att ge landsbygdsborna mer självbestämmande över sin egen mark, och genom regelförenklingar göra det enklare att bygga och bo på landsbygden. Det skapar möjlighet till utveckling. Alla ska ha tillgång till bredband, mobiltelefoni och surf i hela landet.

Har man denna tillgång möjliggör man till exempel bra möjlighet till att ta del av undervisning och kulturupplevelser mm på distans.

Av rättviseskäl bör den som bor på landsbygden men betalar för sådant som det offentliga står för i tätort bli kompenserad. Det är därför dags att införa ett avdrag för avgifterna till väg-, brygg- och bredbandssamfälligheter. Offentlig service ska vara nära och pålitlig i hela landet. Alla ska ha en trygg polisnärvaro, en likvärdig skola och en trygg och nära vård och omsorg – oavsett var de bor.

Infrastrukturen på landsbygden är en viktig pusselbit. Självklart behövs det bättre vägar. Samhället måste rusta upp vägarna, göra dem mer trafiksäkra för alla trafikanter. Förbättra belysningen, göra vägunderhåll året runt och bygga fler laddstolpar och snabbladdare är delar i denna satsning som kommer att löna sig på sikt.

Ett reformerat reseavdrag måste i större utsträckning kompensera för de kostnader som följer med de långa avstånden på landsbygden. Det innebär att det inte bara är resor till och från arbete som ska räknas, flera faktorer behöver räknas in.

Sverige behöver ett ännu mer konkurrenskraftigt jordbruk. En långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning med ökad försörjningstrygghet och ökad matproduktion kräver regelförenklingar och skattesänkningar, inklusive ett kraftfullt jordbruksavdrag och en biodrivmedelspremie som gör det hållbara lantbruket mer lönsamt. Att handla bra svenska produkter ska vara enkelt.

Det är också helt orimligt att lokala producenter av alkoholhaltiga drycker inte kan sälja sina produkter till besökare. Det måste vara tillåtet med gårdsförsäljning av alkohol för att stärka besöksnäringen och utveckla landsbygden. Besöksnäringen är ju alltid viktig för städer men den är också viktig för landsbygden och det har märkts inte minst under pandemin.

Den gröna omställningen kräver lokal förankring. Den som bor eller äger mark nära ett vindkraftverk ska kunna få ersättning. Mer av värdet som skapas från naturresurser – exempelvis vindkraft, vattenkraft och gruvor – ska stanna kvar lokalt. Myndigheter måste samverka och arbeta marksnålt när man tar ny mark i anspråk för väg, tåg, el, etcetera.

Likaså ska ersättning för ianspråktagen mark ersättas till avsevärt större belopp än idag. Diskussionerna har varit högljudda i valrörelsen så nu emotses leverans snarast!

Roger Sandström
Politisk sekreterare, Centerpartiet Kommunalrådsenheten

Share