Det går bra för Hushållningssällskapen

Högre vinst och stabil tillväxt under flera år

Alla Hushållningssällskap i landet, utom ett, ökade både sin omsättning och vinst under förra året. Bild: MARIE FRODE

SVERIGE

Både omsättning och vinst ökade 2020 för landets 15 Hushållningssällskap. Alla utom ett Hushållningssällskap presenterar positiva resultat efter skatt.

– Vi tjänar pengar och har positiv tillväxt, säger Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund. Trots pandemiåret har vi lyckats behålla affären tack vare våra skickliga medarbetare som hanterat omställningen utomordentligt bra genom att arbeta på nytt sätt och därigenom drivit utvecklingen framåt.

Hushållningssällskapens omsättning har ökat kontinuerligt under en följd av år, från 773 mkr år 2017 till 848 mkr 2020, vilket motsvarar nästan 10 procents omsättningsökning.

Det samlade resultatet efter skatt uppgick 2020 till 49 mkr, en ökning med över 34 procent eller 12 mkr från 2019.
– Vi har ökat både omsättning och resultatet med 3 mkr, konstaterar Katarina Wiklund, vd Hushållningssällskapet Östergötland, och en del av detta är en extraordinär intäkt under 2020. Till viss del är det fina resultatet också en effekt av corona, vi har till exempel till viss del minskade kostnader. Självklart har vi jobbat på hårt och våra tjänster i fält har kunnat fortsätta nästan som vanligt. Ett problem har dock varit marknadsföring och att träffa nya kunder eftersom mässor och fältvandringar ställts in under 2020.

Hushållningssällskapet Västra hade också haft ett framgångsrikt 2020.
– Tre huvudorsaker är förklaringar till den positiva utvecklingen: medarbetarna arbetar ännu mer proaktivt och kundorienterat med fokus på kundernas lönsamhet och Västras hela unika kunskapsbredd utnyttjas. Sammanslagningen i juli 2019 av de tre sällskapen Väst (Göteborg och Bohuslän samt Dalsland) samt Värmland och Skaraborg har gett stora rationaliseringsfördelar av verksamheten, men också ökad kompetens. Ett nytt management och ledningsgrupp som arbetar nära styrelsen, som i sin tur har ett starkt fokus på tydligt resultatkrav, har lyft verksamheten, säger Ove Konradsson, vd Hushållningssällskapet Västra.

Share