En lokal konstnär hedrades

Dessutom överlämnades av torpkarta över socknen

Vallerstadskonstnären Gottfrid Larsson hedrades genom en gudstjänst som hölls vid hans staty Såningsmannen på kyrkogården i Vallerstad.

VALLERSTAD (LT)

I bästa sommarväder hedrades Vallerstadskonstnären Gottfrid Larsson genom att en gudstjänst hölls vid hans staty Såningsmannen på kyrkogården.

Mycket folk hade samlats, varav en del säkert hade kommit för att samtidigt hedra två andra Vallerstadsbor, nämligen de båda numera avlidna hembygdsforskarna Gunilla Landelius och Ingemar Liljegren för deras mångåriga arbete med att upprätta en karta med all torp och torpstugor i Vallerstad socken.

Varför valde de att dokumentera sitt arbete genom att göra en karta med alla torp och uppgifter inskrivna, kan man fråga sig. Det vanliga sättet att visa var en torpstuga har legat en gång i tiden brukar vara att på platsen sätta upp en skylt med text. Många torp har legat där det nu är åkermark och därför har det varit omöjligt att placera skyltar på plats.

Det sätt som Ingemar och Gunilla valde ger ju eftervärlden en mycket bättre uppfattníng om hur Vallerstad socken samlat bestod av ett antal byar och en beskrivning av dessa byars inneboende. För eftervärlden är denna karta som en arbetsgrupp av intresserade nu överlämnar till kyrkan, ett ovärdeligt historiedokument för framtiden.

Cirka sex år av forskning och arbete har det tagit för att få fram ”Vallerstadkartan”. För att göra det lättare att tillgodogöra sig den stora mängd text som finns på kartan har nu arbetsgruppen kompletterat med en förtydligande pärm med uppgifter som återfinns på kartan.

Karin Bengtsson, född Larsson, och Ann-Magret Johansson, född Nydahl, har fungerat som projektledare för arbetet med att ta fram tavlan. Prästen Anna-Karin Horner fick mottaga gåvan för Vallerstads kyrkas räkning.

Ytterligare personer har varit viktiga och deltagit i arbetet, nämligen Gunilla Landelius syster Karin Carlsson tidigare boende i Vallerstad, idag boende i Mjölby, och Lovisa Björnsdotter, Vallerstad, sambo med Ingemar Liljegrens barnbarn Rickard Liljegren.

I en särskild ruta av tavlan har de båda forskarna lagt in några korta data om Vallerstads förra kyrka.

Det framgår inte när den var byggd, troligen på 1200-talet, men det framgår att klockorna då hängde i en klockstapel som stod öster om kyrkan. År 1737 var klockstapeln så förfallen att klockorna tvingades flyttas till kyrktornet. Det arbetet utfördes av en byggmästare Nils Gabriel från Linköping.

Den första organisten hette Abel Tollander som fått tjänsten efter en omröstning i församlingen. I mitten av 1700- talet byggdes den första fattigstugan i Vallerstad och det beslutades då att den skulle ge plats åt fyra personer.

Ytterligare en person, nämligen änkan efter den avlidne soldaten Matthis Hassel som just blivit hemlös behövde beredas plats, alltså en femte person. Hon beviljades därför plats i fattigstugan mot att hon skulle vårda och sköta de fyra övriga, då hon ännu ej bedömdes vara så bräcklig.

Den 24 april 1832 började rivningen av den gamla kyrkan och en ny började byggas. Den första december (första Advent) 1833 invigdes den nya kyrkan uppförd av den välkände byggmästaren Abraham Nyström, Kristberg.

Tavlan som nu överlämnas till kyrkan i Vallerstad kommer att få sin plats så att allmänheten väl kan besöka och studera den tillsammans med den pärm som innehåller all den text som är svår att utläsa direkt på kartan.

Text och bild: STEN-ÅKE ANDERSSON

Share