Finspångsbarn får kulturupplevelser

Viktigt att unga får ta del av ett varierande utbud

Michael Asfahan arbetar som kultursamordnare för barn och unga i Finspång.

FINSPÅNG (LT)

Besökande konstnärer, dans- och musikgrupper, museibesök, teater och bioföreställningar, är några av de kulturaktiviteter som kommunens skolverksamhet erbjuder sina elever inom… förskola och grundskola. En stor mängd av olika konstformer och kulturupplevelser kommer eleverna tillgodo tack vare kommunens barnkulturgaranti och Kulturrådets Skapande skola-bidrag.

Skolan är en viktig social och kulturell samlingsplats och har ett ansvar för att ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga till eget skapande. Finspångs kommun har en egen barnkulturgaranti vilken innebär att alla elever i förskoleklass till årskurs 9 samt grundsär- och träningsskola, erbjuds en professionell kulturupplevelse minst en gång per läsår.

– Vi söker alltid så många variationer av aktiviteter som möjligt för att kunna nå alla barn och intressen. Det kan vara ett väldigt blandat utbud. Idag visas skolbion. Vi hade en visning på morgonen och nu den andra. På morgonen hade vi årskurs 2 och 3, och nu tittar de på Alice i underlandet. Det är årskurs 7. Det blir också den sista föreställningen för denna höst och termin, informerar Michael Asfahan, kultursamordnare för barn och unga.

I hans uppdrag ingår bland annat att träffa de utsedda kulturombuden från varje skola. Kulturombuden är indelade i två grupper, en för förskolan och en för grundskolan. De brukar sammanträffa tre gånger per termin för att diskutera uppslag och planera aktiviteter.

Michael betonar att dessa representanter är viktiga länkar för hur kommunen ska kunna nå barnen.

Under åren 2006 till 2010 bestämde regeringen att samarbetet mellan skola och det professionella kulturlivet skulle stärkas, och prioritera barn och ungas rätt till kultur samt eget skapande genom professionell kultur. Det blev början på Skapande skola.

Förutom kommunens barnkulturgaranti har Michael även hand om Skapande skola, via sökta bidrag från Kulturrådet. Även i fortsättningen kommer målgruppen för Skapande skola-bidraget att vara elever i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer, enligt ett beslut från riksdagen nu i december 2020.
– Den här terminen har vi haft väldigt mycket med Skapande skola. Vi har haft en turnerande musikgrupp, en dansgrupp, en workshop med en konstnär från Finspång samt en teaterföreställning om föräldrar, alkohol och missbruk med efterföljande workshop.

Michael vill informera om att i kulturstrategin för Finspångs kommun, ska barn och ungdomar med funktionshinder särskilt uppmärksammas, vad gäller möjligheter till kulturupplevelser av olika slag. Därför har de under den här hösten haft en föreställning och workshop med Teater Imba och ett besök till Visualiseringscenter med den målgruppen.
– I Skapande skola är eleverna deltagare i workshops eller övningar som hör till projektet. När det gäller kommunen kan vi ha aktiviteter som föreställningar, och när vi bjuder in till skolbio, lägger vi alltid till en filmhandledning till lärarna med frågor, övningar eller diskussioner. Denna handledning kan de använda antingen före eller efter en föreställning. Det kan också vara att vi bjuder in andra skolor att komma hit till Kulturhuset eller att vi skickar in kulturaktörer till skolorna. Så det kan vara variation mellan båda.

Michael nämner att denna höst fick årskurs 5 och 6 åka till Arbetets museum i Norrköping, för att se utställningen Jobblabb, där eleverna fick prova på olika utmaningar och upptäcka sina egna förmågor, och visa vilken nytta man kan ha med dem. Vad man skulle kunna arbeta med i framtiden.
– Nu under hösten har flera olika bioföreställningar visats i Kulturhusets stora salong. Det kan vara bra att veta att vi har bjudit in till många visningar och skolor. Vi har personal som arbetar här och som sköter tekniken. Vi har en väldigt stor sal här i Kulturhuset och med tanke på pandemin har vi ändå kunnat bjuda in så pass många grupper som vi har önskat, och sluppit prioritera. Alla i gymnasiet och i grundskolan som ville komma hit kunde bokas. Men, det är klart, om vi hade haft begränsat med platser, då hade vi inte kunnat göra så.

Text och bild: AGNETA ÖSTLUND

Share