Full aktivitet kring Västgötebacken

Många byggnationer utmed den historiska gatan

Yllefabriken med sitt fina läge vid Strömmen har eftertraktade lägenheter. Nu byggs etapp två.

NORRKÖPING (LT)

Västgötebacken mellan Gamlebro och Skvallertorget är ett av Norrköpings mest kända gatustråk. De senaste åren har det byggts mycket i området och ännu mer ska göras framöver.

Första gången Västgötegatan nämns är 1769, men förmodligen är gatans sträckning betydligt äldre än så och eventuellt kan det handla om en medeltida vägsträckning.

Varifrån själva namnet kommer är inte klarlagt. Det har föreslagits att gatunamnet syftar på att den ledde till Västergötland via landsvägen norr om Vättern. En annan teori är att namnet förmodligen är ett minne från skråtiden och att utsocknes, västgötska ”knallar”, där fick ha bodar för försäljning av sina alster.

För dagens Norrköpingsbor är Västgötebacken en välkänd plats med ett flertal restauranger och ett populärt promenadstråk där man går om man ska mellan centrum och Kungsgatan, eller om man exempelvis ska besöka något av museerna i området.

Gatan och backen har behållit sin gamla sträckning och sin gamla atmosfär men ändå genomgått stora förändringar de senaste åren. Bland annat har huset där restaurang Mocca Deli ligger, samt torget utanför, tillkommit.

Mjölnarparken med sin häftiga lekpark och Yllefabrikens bostäder intill Strömmen är två andra exempel. Men ännu är inte området klart, för det pågår flera andra projekt kring Västgötebacken.

Till att börja med ska Yllefabriken byggas ut ytterligare. Där är arbetet redan i full gång, vilket ingen Norrköpingsbo som passerat över Gamlebro lär ha missat.

Vid gaveln av den befintliga byggnaden kommer det att uppföras ett 17-våningshus, därefter planeras en lägre byggnad som följer Garvaregatan. Längre fram kommer det även att byggas bostäder på hörntomten på andra sidan Garvaregatan, bredvid parkeringshuset.

Området mellan Yllefabriken och Gamlebro kommer att bli en park. Tanken är att bygga gradänger som tar besökaren ner mot Strömmens vatten. Även utmed Mäster Påvels gränd kommer det att uppföras en park som blir som en fortsättning på den populära lekparken i kvarteret Mjölnaren.

Det blir ny belysning, sittplatser, två trappor som leder ner till Garvaregatan samt att ett nytt träd ska planteras. Strax intill Bergsbron ligger Kärleksparken som också kommer att byggas om framöver, för att bli mer tillgänglig.

Ovanför Kärleksparken återfinns idag en tråkig grusplan där Café Solsidan tidigare låg. Där är planen att bygga en ny restaurangbyggnad längs med Västgötegatan med en uteservering ner mot Kärleksparken. Länsstyrelsen har sagt okej till planerna som innebär en lägre byggnad som utseendemässigt ska gå hand i hand med den intilliggande ABFgården.

På andra sidan Västgötegatan, upp mot Skvallertorget, pågår arbete med en ny detaljplan för att möjliggöra byggnation av nya bostäder bakom Café Sista Supen mot Bredgatan. Detaljplanen har varit på samråd och arbete pågår nu med att ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning för att se hur byggnationen påverkar omgivningen.

Slutligen kommer Västgötagatan och Bredgatan få ny markbeläggning när byggtrafiken i området är borta, och dessutom planeras det för att Ståhlboms kvarn i framtiden ska fyllas med nytt liv. Det var den sista fungerande vattenkvarnen i Norrköpings innerstad och kännetecknas av sina två fina valv i granit.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share