God man – en hjälpande hand

När någon behöver hjälp med ekonomin

Sofie Sommansson och Ewa Gouranius säger att god man och förvaltare är viktiga verktyg för stabilitet och trygghet.

NORRKÖPING (LT)

God man är inget nytt, däremot har begreppet och uppdraget förändrats genom tid. Precis som vårt samhälle genomgått en förändring.

Under 1800-talet var kvinnor omyndigförklarade. Det fanns för kvinnor inga ekonomiska eller medborgerliga rättigheter. Gifta kvinnor hade sina män som förmyndare och ogifta sina fäder. Om fadern avled gick förmyndarskapet vidare till kvinnans äldsta bror om det fanns någon sådan. Omyndiga hade inte fullmakten att bestämma över sina ägodelar eller ekonomiska tillgångar. Döttrar hade inte samma arvsrätt som sina bröder fram till år 1845 men eftersom de var omyndiga kunde de inte ärva.

Även män kunde bli omyndigförklarade om de ansågs sinnessvaga eller led av någon rubbning i själsverksamheten. Vilket innebar att personen miste sin del av rättshandlingsförmågan. En god man fick istället föra den omyndiges talan gällande det ekonomiska.

Hur ser godmanskapet ut idag? Länstidningen ställde frågan till Sofie Sommansson, enhetschef och Ewa Gouranius, verksam på Överförmyndarenheten Norrköpings kommun. Sofie börjar med att redogöra om rekryteringen av god man.
– Vi har en speciellt utsedd person som rekryterare. Han jobbar främst med inkomna intresseanmälningar. Det kan vara allt från anhöriga som anmäler sitt intresse till att rekrytera helt nya personer som vill bli god man.
Vi har gått ut med lite olika kampanjer, det behövs fler gode män, speciellt i kommunens ytterområden som Vikbolandet, Åby och Skärblacka.

Mestadels inkommer det intresseanmälningar från anhöriga som får beskriva sin bakgrund, vilken kompetens som finns men framför allt varför han eller hon vill bli god man. Vi ser också att de mjuka delarna, erfarenhet och språkkunskaper finns med i intresseanmälan. Därefter bokas en intervju för att säkerställa personens vilja att gå in i uppgiften. Under intervjun tittar vi på samarbetsförmågan, personliga egenskaper, flexibilitet och kunskapen om hur samhället fungerar.

Innan besöket görs i samtycke med den sökande en personkontroll i belastningsregister, kronofogde och socialtjänst.
– I vardagligt tal sägs det god man om allt men god man är ett specifikt uppdrag. Förvaltare och särskilt förordnande förmyndare är två andra uppdrag som ligger inom Överförmyndarenheten. Alla tre uppdragen anordnas av Tingsrätten, det är inget som Överförmyndarenheten tar beslut om. Alla de här uppdragen är en ingripande åtgärd när alla andra hjälpinsatser är uttömda. Finns det ett behov som kan lösas genom en fullmakt går det först. Tingsrätten anordnar aldrig ett godmanskap eller förvaltarskap innan alla andra mindre ingripande åtgärder har testats, förklarar Ewa Gouranius.
– God man är ett frivilligt åtagande mellan två parter. Huvudregeln är att huvudmannen, det vill säga den som behöver hjälp, ger sitt samtycke. När det till exempel gäller äldre dementa säger lagstiftningen att om personen inte varit dement men i behov av stöd förutsätts att personen samtyckt till en god man.

Förvaltarskapet är den mest ingripande åtgärden i en persons liv. Där är Tingsrätten väldigt restriktiva vilket är mycket bra. Då handlar det om ett hjälpbehov precis som vid ett god manskap men det finns ingen förståelse om att man är en fara för sin egen ekonomi eller sitt liv för övrigt.

Där krävs starkare ingripande åtgärder där förvaltaren tar över den enskilde.

Vid ett god manskap kan den enskilde hantera sin ekonomi även om det finns en god man som stöd och som har tillgång till ett bankkonto. Finns det fler bankkonton sätts dessa konton till en överförmyndarspärr så ingen kan komma åt de olika kontona.

Däremot kan huvudmannen komma åt sina medel. Vid förvaltarskap kommer huvudmannen inte åt några av sina konton. Då är det förvaltaren som har tillgång till ett konto och sköter ekonomin åt huvudmannen som därmed inte kan hamna i en ekonomisk farlig situation.

Oftast ligger en trasslig och svår ekonomi bakom ett förvaltarskap. Finns det en demenssjukdom med i bilden där det tydligt märks att någon blir ekonomiskt utnyttjade av människor runt omkring blir det alltid ett förvaltarskap. En dement person kan aldrig gå emot det beslutet som grundar sig på utfärdade läkarintyg där det bedömts att personen inte förstår sitt eget bästa och konsekvenserna av sitt handlande.

En god man eller förvaltare är skyldig att redovisa huvudmannens kontouttag varje år till Överförmyndarenheten, avslutar Ewa.

Det är inte enbart huvudmannen själv eller anhöriga som kan ansöka om god man eller förvaltarskap. Också samhället som vård- och omsorgskontor och socialtjänstkontor kan inkomma med ansökningar när de märker att det behövs en stöttning.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share