Långsamt framåt med detaljplaner

Viktigt att processen har sin gilla gång

Arbetet med den stora satsningen på nybyggnation i Norrby går sakta men säkert framåt.

ÅTVIDABERG (LT)

Detaljplaner tar tid, det vet vi. Så här är den senaste uppdateringen när det gäller byggnationen i Norrby och andra aktuella detaljplaner i Åtvidabergs kommun.

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer hur mark- och vattenområden får användas. Planen reglerar exempelvis vad som får byggas vart och hur bebyggelsen får se ut. Vid framtagandet av en plan ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra genom en transparent beslutsprocess. Kommunens uppgift är att ta fram ett bra beslutsunderlag, ge berörda möjlighet till insyn och påverkan och att förankra förslaget politiskt.

En detaljplan har ett fast upplägg med olika steg som ska genomföras, från att man tar fram ett första planförslag via samråd, revidering, granskning, ytterligare revidering, antagande, överklagan och att planen vinner laga kraft.

Kommuner arbetar nästan ständigt med olika detaljplaner och i Åtvidaberg har man just nu fem aktuella planer som handläggs.

Gångbro mellan kommunhusen: Åtvidabergs kommun har idag två kontorsbyggnader som länkas sam – man med en inglasad förbindelsebro. Byggnaderna ingår i två skilda detaljplaner och förbindelsebron är idag planstridig då detaljplanen anger marken som allmän plats. Idag har bron ett tidsbegränsat bygglov, för att kunna ge ett permanent bygglov för förbindelsebron krävs en planändring. Processen befinner sig på punkten Granskning.

Pluto 1: Planområdet omfattar fastigheten Pluto 1 som ligger i bostadsområdet Göstas park. Syftet med planändringen är att pröva lämpligheten för bostadslägenheter i den befintliga byggnaden på fastigheten. Efter genomförd granskning förs planen till kommunstyrelsen för antagande.

Stallet: Fastigheter som ingår i planområdet är i huvudsak Stallet 3 och 6, men omfattar också delar av Åtvidaberg 6:6 & 6:42. Planens syfte ligger i linje med kommunens vilja att utveckla och förtäta Åtvidabergs tätort med nya bostäder och verksamheter. Planen har utställd på samråd under hösten.

Edbergafältet: Syftet med detaljplanen är huvudsakligen att utveckla och förstärka området kring Edbergafältet med hänseende på idrott och rekreation. Detta genom att befästa och ge möjlighet att utveckla befintliga anläggningar såsom badplatsen och idrottsplatsen. Planen syftar även till att pröva ny placering av campingstugor, pröva möjligheten för båtbryggor i Bysjön i höjd med Sockenvägen, samt skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer i området.

Kommunen sammanställer inkomna synpunkter och lämnar sedan in planen för beslut om antagande i Kommunfullmäktige.

Grebo Norrby: Under 2017 förvärvade Åtvidabergs kommun ett stort markområde på nästan 114 hektar i Norrby strax utanför Grebo. Det var kommunens största markköp någonsin. Exploateringen av Norrby är en storsatsning där det ska bli ett nytt bostadsområde med villor och lägenheter för 800 till 1200 personer. Syftet med planen är att möjliggöra för attraktiva bostäder med olika typer av typologier, upplåtelseformer och verksamheter både offentliga och kommersiella. Detaljplanen ska möjliggöra ett resurseffektivt nyttjande av marken och medge markanvändning som tar tillvara på platsens förutsättningar.

Under sommaren var planen ute på samråd och i februari gavs ytterligare ett tillfälle att ge synpunkter på det reviderade planförslaget. Under samrådstiden inkom nio yttranden från myndigheter, företag och privatpersoner. Länsstyrelsen hade en lång rad synpunkter medan exempelvis Trafikverket inte hade något att erinra mot den aktuella detaljplanen.

En privat fastighetsägare lyfte bland annat den viktiga frågan om lämpligheten i att bebygga jordbruksmark. Det är en väldigt adekvat synpunkt som kommunen borde fundera mer kring om den vill slippa framtida kritik. Alla handlingar kring byggnationen i Norrby, som planbeskrivning och samrådsredogörelse, finns att läsa på kommunens hemsida.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share