Lindmonumentet på plats

Hög mulmholk pryder Gustav Adolfsplan i Norrköping

Några av de gamla lindar som tagits ner har gjorts om till en enorm mulmholk som även utgör ett trädmonument vid Gustav Adolfsplan.

NORRKÖPING (LT)

Arbetet med Östra Promenaden går framåt. De första nya lindarna är planterade och den framtida trafikplatsen har smyckats med ett sju meter högt trädmonument, som… dessutom utgör en gigantisk mulmholk.

Östra promenaden genomgår en stor förändring fram till sommaren 2023, vilket säkert undgått få Norrköpingsbor. Kommunen bygger om promenaden med bland annat nya gång- och cykelbanor och byter samtidigt byter ut träden. I samband med det ska även ledningar i marken flyttas och renoveras, gator byggas om och en ny bytespunkt för kollektivtrafiken uppföras.

När gamla träd tas ner försvinner befintliga eller potentiella livsmiljöer för bland annat insekter, fåglar och fladdermöss knutna till gamla hålträd. Som kompensationsåtgärd skapar därför kommunen ett lindmonument vid Gustav Adolfsplan som ska minska förlusten av biologisk mångfald. Monumentet utförs med resta stammar från de nedtagna lindarna på Östra promenaden och blir 7 meter högt.
– Lindmonumentet utförs i grunden som en så kallad ekoxekompost, men det blir större och pampigare än vanligt. Marken runtomkring iordningställs också med ängsvegetation samt blommande buskar och träd. En gångväg gör det möjligt att uppleva stammarna på nära håll. Det blir en plats att uppleva och minnas Östra promenadens gamla träd, säger landskapsarkitekt Carolina Olsson.

Monumentet kommer också att innehålla pedagogiska skyltar med information och estetiska inslag av träskulpturer som fåglar och liknande. De kompensationsåtgärder som genomförs innebär att samtliga grova lindstammar tas om hand som ekoxekomposter eller som liggande eller resta stammar i olika naturområden och parker. Utöver det sätts mulmholkar upp.

Mulm är en blandning av murken ved, svampar samt döda rester och avföring från fåglar och insekter. I mulmholkarna kan fåglar, skalbaggar och andra småkryp som normalt lever i exempelvis gamla grova ekar flytta in och bosätta sig.

I takt med att gamla ihåliga träd blivit allt mer ovanliga så behöver de djur som är beroende av såna nu hjälp med konstgjorda bostäder för ökad chans till överlevnad på lång sikt.
– Genom de här åtgärderna hjälper Östra promenadens gamla lindar till att behålla delar av den biologiska mångfald man får naturligt med gamla träd. Med åren åldras ju också de nya lindarna på promenaden och tiden återställer på så sätt de biologiska värden som de gamla träden innebär, säger Carolina Olsson.

De 162 lindar som tagits ner utmed Östra Promenaden ska ersättas med 190 nya. I mitten av november planterades de åtta första. Träden sätts på samma plats som de historiskt har haft. Det ger en tydlig förankring i historien samtidigt som Östra promenaden förnyas för framtiden. I år planteras i den första etappen minst 44 träd. Om vintern är mild fortsätter arbetet med att plantera fram till att eventuell tjäle i marken sätter stopp. Resten av träden planteras under hösten/vinter 2022.

– Det är ett unikt arbete som startade redan 1993 när de första tankarna på att odla upp nya träd föddes i samband med en inventering av träden som visade att de var i dåligt skick. Att förnya ett grönt kulturarv/ett byggnadsminne är ett stort ansvar och att vi idag använder ett växtmaterial som är genetiskt identiskt med träden som planterades för över 100 år sedan är något vi är mycket stolta över, säger tekniska nämndens ordförande Karin Jonsson (C).

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share