Nystartade företag bjöds in

Första fysiska träffen på Ringarums Värdshus

Nytillträdde näringslivsutvecklaren, Sarah Åkerblom, redogjorde bland annat för den åtgärdsplan hon tagit fram för att förbättra företagsklimatet i kommunen.

RINGARUM (LT)

Näringslivsrådet i Valdemarsviks kommun har haft sin första fysiska träff sedan pandemin bröt ut. Denna gång samlades man på Ringarums Värdshus.

Flera nyheter stod på agendan. Dels var representanter för fem nystartade företag i Ringarum representerade, dels presenterade sig den nya näringslivsutvecklaren, Sarah Åkerblom och dels gav planoch byggchefen Aline Eriksson, information angående planerna för det av kommunen nyligen förvärvade markområdet i Sörby.

Det är kommunalrådet Jenny Ek (C) som är rådets ordförande och sedan är ett antal representanter för näringslivet med samt Valdemarsviks Sparbank med i rådet.

Inledningsvis var det Aline Eriksson som föredrog de planer som finns beträffande det nyinköpta markområdet.
– Jag vill poängtera att vi är alldeles i uppstarten av planarbetet och är givetvis intresserade av synpunkter i det fortsatta arbetet, sade Eriksson.

Kommundirektören konstaterade nöjt att i budgetprocessen som kommunen är inne i finns punkten ”Aktivt planarbete” med som en satsning från de olika politiska konstellationerna.

Det finns tankar att tillskapa i storleksordningen 20 – 30 nya tomter på det nya området, men också att det kan komma att ske etapper. Även hyreshus kan komma i fråga, eftersom det är efterfrågan på inte minst marklägenheter. Vidare kommer en dialog att ske med dem som har hästar i stallet.

Näringsutvecklaren Sarah Åkerblom, presenterade den åtgärdsplan hon tagit fram för att få flera nöjda företagare i kommunen. En plan hon önskade synpunkter på för att vidta rätt åtgärder. Svenskt Näringslivs ranking ger annars ingen positiv bild av Valdemarsvik.
– Företagslotsning kommer jag att ta tag i. Det innebär att företagare som har frågor kan vända sig till mig och sedan lotsar jag frågan vidare. Det ska alltså bara behövas en kontakt, framhöll Sarah Åkerblom.

Åtgärdsplanen mottogs väl bland de församlade och man såg framtiden an med tillförsikt. En fråga som lyftes var återkoppling. Skickades en fråga in så förväntade man sig ett svar. Även ett automatgenererat svar ansågs bättre än inget svar alls, för det visade att man kommit fram.

Det finns dessutom kommunalt beslut på hur lång tid det får ta innan ett svar kommer till frågeställaren.

Upphandlingar var en fråga som dryftades. Där finns en lag i botten, LOU, som styr detta. Men det gäller dels att från kommunens sida utforma kravspecifikationen på ett sådant sätt att det lokala näringslivet kan vara med. Samverkan företag emellan kan också bli aktuellt för att kunna leverera en tjänst eller produkt.

En dialog beträffande relevant kompetens till olika tjänster lyftes också. Det är viktigt att matcha arbetskraftsbehov och utbildning.

Avslutningsvis ansågs det positivt att utlokalisera näringslivsrådets möten på det sätt som nu skett och att framgent förlägga dem till andra delar av kommunen. Att bjuda in lokala företagare gav upphov till en värdefull diskussion.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share