Nyttan med en livsmedelsstrategi

Det är få som vet att Östergötland antog en regional livsmedelsstrategi före regeringen antog en nationell sådan. Det handlade förvisso om några månader men är ändå en markering.

Det har att göra med att vi tidigt, både regionen och länsstyrelsen, såg behovet och nyttan av en regional livsmedelsstrategi.
Östergötlands strategi innehåller fyra områden. Det är kund och konsument, offentlig upphandling, konkurrenskraft, och slutligen området trygghet. Intressant är att dessa delar matchar områdena i den nationella strategin, med undantaget att vi faktiskt tänkt ett steg längre och inkluderat trygghetsperspektivet som tar upp krisberedskap, vilket också kan benämnas försörjningsberedskap.
Det den regionala livsmedelsstrategin har som främsta mål är att bidra till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland. Genom att göra detta tillsammans med olika aktörer, kan vi inte bara verka för ett livskraftigt Östergötland, utan också till en hälsosam och antibiotikafri kost för våra invånare.
Andra delmål som finns i strategin handlar bland annat om att öka kunskapen om svenska mervärden genom utbildning till handeln, besöksnäringen, restauratören och konsumenten.
Vi ska även öka utbudet av svensk- och lokalproducerade livsmedel i handeln, på restaurangen och genom grossisten. Ett annat mål är att öka informationsflödet i värdekedjan från tallrik till produktion. Vi vill även att samtliga aktörer med koppling till livsmedelssektorn i Östergötland ska ha ett tydligt tillväxtfokus.
För er som känner till Östgötadagarna så bidrar evenemanget faktiskt till att vi ska nå ett av livsmedelsstrategins delmål. Den om att göra livsmedelssektorn till en attraktiv och välkänd näring i Östergötland. Östgötadagarna har vuxit fram till att bli en stark marknadsföringsak-tivitet för de gröna näringarna och livsmedelssektorn i Östergötland.
Till våren startas ett nytt liknande evenemang upp, kallat ”Östergötland Spirar” – i den närproducerade matens och landsbygdens tecken.
Som hemsidan beskriver så ser Region Östergötland det som ett naturligt steg i utvecklingen att skapa ytterligare ett evenemang på våren för att lyfta säsongens primörer och aktiviteter. Vi sår och vi skördar. Allt som sås och spirar under ”Östergötland Spirar” i maj skördas sen under Östgötadagarna som alltid är första helgen i september.
Den regionala livsmedelsstrategin är otroligt viktig för länet, dels för att visa på vikten av mat i vår vardag, dels för att underlätta arbetet för att ta vara på alla de positiva delar som är kopplat till lokal livsmedelsproduktion. Det är både hälsoförebyggande och jobbskapande. Det bidrar även till klimatomställning, landsbygdsutveckling och egenförsörjning.
Inom offentlig sektor är strategin ett viktigt verktyg för ett antal områden. För de äldre handlar det om att kommun och region upphandlar mat som är näringsrik, aptitlig och bidrar till långsiktig hållbarhet. Där är närproducerade och säsongsvarierade varor nyckeln.
I livsmedelsupphandlingen ska måltiden inom sjukvården värderas som en del av vården. I äldreomsorgen som en del av värdegrunden för den äldres rättigheter till värdeskapande måltider och för deras hälsa.
I förskolan och skolan ska måltiden ses som ett pedagogiskt redskap och en del av förskolans och skolans verksamhet.
Avslutningsvis, kan konstateras att mat utan tvekan är en livsviktig byggsten, inte bara för vår kropp utan för hela samhällets kretslopp.
Julie Tran (C)
Regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Share