Personuppgiftspolicy

Uppdaterad 2018-05-21

För vem gäller den här policyn?

Denna personuppgiftspolicy gäller dig som prenumerar på någon av våra tidningar, produkter, nyhetsbrev eller digitala tjänster, besöker våra webbplatser eller deltar i våra tävlingar och event.

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Länstidningen Östergötland AB, org. nr 556158-8020, Drottninggatan 20c, 591 35 Motala, e-mail: pren@lanstidningen.se, (” Länstidningen Östergötland”, ” Tidningen”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

 • Personuppgiftspolicyn gäller då Tidningen tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Tidningen, såsom besök på webbplats. Personuppgiftspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av Webbkonto.
 • Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Personuppgiftspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Tidningen är personuppgiftsansvarig för Tidningens behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Tidningen är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av Tidningskonto.

När behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
 • Länstidningen Östergötland samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Länstidningen Östergötlands webbplats, använder dig av Tidningens kundtjänst eller ett event som Tidningens anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Länstidningen Östergötland. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Länstidningen Östergötland och för att Länstidningen Östergötland ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.
 • Om du är Webbkontoinnehavare samlar Länstidningen Östergötland in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För dig som är kund till Länstidningen Östergötland

De personuppgifter Länstidningen Östergötland samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Länstidningen Östergötlands webbplats

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

För dig som är kund till Länstidningen Östergötland

Länstidningen Östergötland behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Länstidningen Östergötland dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Länstidningen Östergötlands och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

För dig som är Webbkontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar Länstidningen Östergötland personuppgifter om Webbkontoinnehavare även i syfte att:

 • Administrera kontoinnehavet.
 • Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden och reklamationer och möjlighet att hantera flera adresser.
 • Tillhandahålla specialerbjudanden.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Webbkontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS samt
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

 • Länstidningen Östergötland baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
 • Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Webbkontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som Webbkontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Länstidningen Östergötland samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.
 • I vissa fall kan Länstidningen Östergötland ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

 • Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. Länstidningen Östergötland kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Länstidningen Östergötlands rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
 • Länstidningen Östergötland sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Länstidningen Östergötland.
 • Länstidningen Östergötland sparar uppgifter om Webbkontoinnehavare så länge Webbkontoinnehavaren har ett Länstidningen Östergötlandkonto.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

 • Länstidningen Östergötland kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Länstidningen Östergötlands koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kommunikationstjänster. Länstidningen Östergötland kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Tredje part som Länstidningen Östergötland lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Webbkontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Länstidningen Östergötlands och Länstidningen Östergötlands samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Länstidningen Östergötlands avtal med dig som kund eller Webbkontoinnehavare.
 • Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Länstidningen Östergötland om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Länstidningen Östergötlands rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
 • Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Ändring av personuppgiftspolicy

Sättet Tidningen behandlar personuppgifter på kan komma att utvecklas med tiden. Vi rekommenderar att du läser denna policy med jämna mellanrum. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Länstidningen Östergötland. Du säger upp avtalet genom att kontakta Länstidningen Östergötland.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Länstidningen Östergötland har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Webbkontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Dina rättigheter

 • Länstidningen Östergötland ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Länstidningen Östergötland kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 • Du har rätt att begära
  1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
  2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
  3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
  4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 • Länstidningen Östergötland kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
 • Om du inte vill att Tidningen behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan. När vi har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
 • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Personuppgiftspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND AB
Drottninggatan 20 C
5991 35 Motala
abonnemang@lanstidningen.se

Share