Rejäl byggboom i Ödeshög

Kommunens tomter är slutsålda

Rebecka Bäck diskuterar byggplaner i Boets bygdegård år 2020 med Anette Sunnanstad, Sten Dalhög och Arne Arvidsson.

ÖDESHÖG (LT)

År 2021 är ett annorlunda år på alla sätt. Mer tid hemma för många. Det betyder mer tid att se vilka möjligheter det finns till förändring. Bygga nytt, bygga om, riva ner? Fundera på var…man vill bo. Flyttströmmar går delvis från storstad till mindre samhällen. Enligt Hemnet byter 39 villor ägare under år 2021 i Ödeshögs kommun.

Samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck är glad. Hon berättar att efterfrågan på tomter har ökat markant under år 2021. Kommunen har inte en enda ledig tomt kvar. I flera år har det funnits tre tomter i Ödeshög, en i Hästholmen och åtta i Trehörna. Alla är nu sålda. Dessutom har sju privata tomter sålts i Kråkeryd och fem i Öninge. Tre villor får slutbesked, det vill säga är färdiga. Mari Bäckström, sekreterare i nämnden, fyller på med statistik. 60 ansökningar om bygglov i fjol, fem om rivning och fyra förhandsbesked. Dessutom 43 bygganmälningar. Det kan gälla kompletteringsbyggnader, eldstäder eller en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter.

Under år 2021 har kommunen tagit fram ytterligare sex villatomter i Hästholmen, alla säljs inom loppet av ett par veckor, berättar Rebecka. I samma område har företaget Göta stenhus nyligen börjat att bygga åtta radhuslägenheter.

Nu letar kommunen lucktomter, det vill säga mindre fastigheter eller markområden, som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden.

Arbetet i Sväm går vidare med infrastruktur. Vatten och avlopp med mera ska installeras för upp till 47 villatomter. De första bostäderna kan börja byggas där till nästa sommar.

Ytterligare privata tomter kommer ut till försäljning både i Kråkeryd och Öninge under år 2022. Det pågår även ett planarbete för nya bostäder vid Vida Vättern i södra delen av kommunen.

Mycket händer på byggfronten. Byggande kräver planering och omtanke om grannar, miljö och kulturhistoria. Reglerna är många och ibland inte helt enkla att förstå. Planoch bygglagen från år 2010 har 16 kapitel och innehåller regler om planläggning av mark och vatten och om byggande. Lagens syfte är att ”med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”.

I andra kapitlet sägs bland annat att ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Vad betyder detta? Frågan får gå vidare till Ödeshögs bygglovshandläggare Axel Erlandsson.

Han svarar att byggnadens karaktärsdrag är något som kräver tolkning och bedömning från fall till fall, då det är något man ska ta hänsyn till utöver de mer konkreta värdena som tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

I vissa detaljplaner regleras vilken färg och utförande det ska vara på fasader och tak. I övrigt ska man ta hänsyn till omgivningen när man väljer färg. Man får inte förvanska ett område. När det gäller utomhusbelysning krävs bygglov om den har betydande påverkan på omgivningen eller om den placeras på eller i anslutning till särskilt värdefull bebyggelse.

Axel får flera frågor och svaren visar tydligt hur viktig detaljplanen är. Han säger till exempel att utanför detaljplanelagt område ska grannar alltid höras vid bygglovsärenden. Inom sådant område ska grannar höras när man prövar bygglov som avviker från detaljplan.

I detaljplan kan avstånd till fastighetsgräns eller körväg vara reglerat. Annars gäller att en byggnad ska stå minst 4,5 meter från fastighetsgränsen eller närmare om grannen medger det. Avstånd mellan byggnader är inte reglerat men man ska beakta krav som gäller skydd mot brandspridning mellan byggnader. Detta gäller alla byggnader, bygglovspliktiga eller inte.

Axel avslutar med att säga att han vill skicka med att varje unikt fall kräver en egen bedömning. När man ser alla reg ler och möjligheter till variation känns det som om den som funderar på att köpa en tomt eller ett hus ska börja sin husresa med att studera detaljplanen.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share