Utredning följer upp

Nyligen lanserades första delen av en ny filmserie som ska berätta om riksdagen och demokratin för en ung publik. Den heter Demokrati pågår. I det första avsnittet beskrivs bland annat talmannens roll.

Förra fredagen hölls årets sista debatter i riksdagen och nu råder juluppehåll i kammarens verksamhet. Vi har bakom oss ett år som till stor del präglats av coronapandemin och… riksdagsstyrelsen beslutade den 16 december att sammankalla en parlamentarisk kommitté som ska genomföra en uppföljning av riksdagens och Riksdagsförvaltningens arbete under pandemin (inte att förväxla med regeringens coronakommission som kom med sitt första delbetänkande nyligen och som ser över hela samhällets svar på pandemin).

Utredningen kommer att ledas av den tidigare talmannen Per Westerberg och ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2021.

Pandemin och försöken att begränsa smittspridningen har haft stora konsekvenser för hela samhället. Riksdagen och Riksdagsförvaltningen har vidtagit ett antal åtgärder som syftar till att säkerställa att den parlamentariska processen och stödet till denna fungerar oavsett situation samt till att så långt som möjligt begränsa smittspridningen.

Kommittén ska kartlägga och beskriva vilka åtgärder, förändringar och anpassningar av beslutsprocesser, arbetsformer och servicefunktioner som har vidtagits, i första hand under 2020, samt redovisa och belysa konsekvenserna av dessa för riksdagsarbetet och riksdagens ledamöter.

Utredningen ska omfatta tre perspektiv: Den parlamentariska processen med arbetet i kammare, utskott och EU-nämnd, ledamöternas förutsättningar att utöva riksdagsuppdraget samt Riksdagsförvaltningens stöd och service till den parlamentariska processen under perioden.

Kommittén bör också peka på lärdomar av de förändrade arbets- och beslutsprocesserna som kan ligga till grund för framtida bedömningar vid extraordinära händelser men även vid arbete under normala förhållanden.

Allt i riksdagen handlar dock inte om pandemin. Bland mycket annat fortgår arbetet med att sprida information om vad riksdagen ägnar sig åt och hur vårt politiska system fungerar. Nyligen lanserades första delen av en ny filmserie som ska berätta om riksdagen och demokratin för en ung publik. Den heter Demokrati pågår och kan ses via riksdagens hemsida och riksdagens Youtube- kanal. I det första avsnittet beskrivs bland annat talmannens roll.

Andreas Norlén
Talman, Sveriges riksdag

Share