55 ton vitfisk uppfiskat i Strolången

Reduktionsfiske ska förbättra den ekologiska statusen för sjön

Från vänster ser vi Ola Jacobsson, Jan Andersson, Per Hollertz, samt längst till höger Maria Gustavsson från länsstyrelsen.

VALDEMARSVIK/ SÖDERKÖPING (LT)

Reduktionsfisket ingår i ett större projekt där länsstyrelsen i Östergötland, tillsammans med markägare i anslutning till sjön Strolången och dess tillrinningsområde, jobbar på att… minska växtnäringsläckage och samtidigt förbättra den ekologiska statusen för sjön.

Strolången är en cirka 315 hektar stor sjö som ligger i Valdemarsvik och Söderköpings kommun. Åtgärderna i sjön samt dess tillrinningsområden är viktiga även för att minska mängden näringsämnen som lämnar sjön via Söderköpingsån och vidare ut i Slätbaken.

– Det positiva med sjön Strolången är att det finns potential och vi tror att vi kan fixa en stor förbättring under rimlig tid och till rimlig kostnad, säger Maria Gustavsson, länsstyrelsens kontaktperson på enheten för vatten.

Hon har tillsammans med Petra Nilsson på Ludvig o Co (tidigare LRF konsult) haft flera träffar med markägarna, för att belysa problematiken men också peka på möjligheter till lösningar. En möjlighet bland flera är att anlägga fosfordammar på strategiska ställen.
– Intresset från lantbrukarna som finns med i gruppen är stort. Därför är det roligt att jobba med projektet, menar Gustavsson.

Prognosen för sjön ser bra ut genom de åtgärder som vidtas. Detta trots att sjön är klassad till dålig ekologisk status – sämst på en skala av fem. Reduktionsfiske är en bra metod att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen för övergödda sjöar. Men det handlar om att göra detta effektivt, vilket innebär att drygt 200 kilo vitfisk, främst braxen och mört, tas upp under en tid av tre år. Dessa fiskar stör näringscirkulation och djurplankton i sjön, vilket påverkar den naturliga näringsbalansen, med grumling och minskat siktdjup som följd. Vitfiskarna äter på sjöbotten, vilket leder till uppgrumling och att fosfor som finns lagrad i bottensedimentet frigörs. Därmed gynnas växtplankton. Dessutom äter vitfisken djurplankton, vilka är effektiva filtrerare av vattnet. Genom att vitfisken minskar ökar i sin tur antalet djurplankton och vattnet blir klarare.

Fisket är därför viktigt för att effekterna av minskade utsläpp ska få genomslag. Detta utförs av företaget Klara Vatten Sverige AB som är specialiserade på denna typ fiske. Med hjälp av ekolod tar de reda på var fisken står. Detta görs på hösten när vattentemperaturen sjunkit och fisken håller till i de djupare delarna i sjön.

Fisket sker med not som är 300 meter lång och åtta meter hög. Noten dras långsamt med vinschar i cirka 10-15 meter per sekund i ett par hundra meter. Sen dras notsäcken ihop och fungerar i princip som en fisksump. Ur denna håvas fisken över i fångstbåten och samtidigt sorteras rovfisken, gädda, gös och större abborre bort och släpps tillbaka i sjön.

I höst har 40 300 kilo fisk tagits upp, vilket tillsammans med förstudien förra året på 14 400 kilo innebär att totalt 54 700 kilo tagits upp ur sjön. Reduktionsfiske är planerat för ytterligare två höstar, alltså 2022 och 2023. Målet är satt till 80 000 ton.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share