En tågstation i upphöjt läge

Framtida stadsutveckling avgörande för beslutet i Norrköping

Nu är det klubbat. Norrköpings nya station kommer när Ostlänken byggs att ligga i upphöjt läge.

NORRKÖPING (LT)

Nu är det bestämt: när Ostlänken byggs ska Norrköpings nya tågstation ligga i upphöjt läge. Ett enat fullmäktige stod bakom beslutet och har starkt stöd av Norrköpingsborna.

En av frågorna kring bygget av Ostlänken har varit hur Norrköpings nya stationsbyggnad ska se ut. Beslutet är viktigt för att planering och byggnation av Ostlänken ska kunna fortsätta och tågen ska kunna börja rulla enligt tidplanen senast 2035. Att stationen ska placeras i centralt läge strax norr om dagens station är bestämt sedan länge. Nu handlar det om spårens placering i höjdled.

Tidigare har det presenterats tre olika förslag som Norrköpingsborna kunnat ta ställning till inför beslutet i december. Alternativ A var en upphöjd järnväg på en bro, alternativ B var en järnväg i marknivå med många passager över spåren och alternativ C en järnväg i marknivå med färre passager över spåren.

Under hösten har Norrköpingsborna kunnat lämna synpunkter på hur den nya centralstationen kan utformas och en övervägande majoritet av dem som lämnat synpunkter tycker att alternativ A, där järnvägen går på en bro, är det bästa förslaget.

– Vårt förslag till politikerna är att jobba vidare med stationen och järnvägen i upphöjt läge under förutsättning att vi kan teckna ett avtal om medfinansiering med staten, sa Josef Erixon som är kommunens projektledare för Ostlänken och stadsutvecklingen i Butängen i november när invånarnas synpunkter kunde sammanfattas.

Intresset har varit stort. Filmen som visualiserar de olika stationsalternativen har visats över 50 000 gånger på Facebook och 243 personer lämnade skriftliga synpunkter till kommunen. Av dessa önskade hela 86 procent att järnvägen byggs upphöjt på en bro.
– Det stora engagemanget tyder på att det här är en viktig fråga för Norrköpingsborna, sa kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist, inför att kommunfullmäktige skulle fatta det avgörande beslutet.

Och nu är beslutet taget. Ett enat fullmäktige ställde sig i december bakom alternativ A som innebär att stationen byggs i upphöjt läge på en bro.
– Precis som många Norrköpingsbor har uttryckt är det här en satsning för framtiden. Det är viktigt att skapa så bra förutsättningar för Norrköpings utveckling som möjligt nu när vi har chansen att bygga något nytt från grunden. Det säger Olle Vikmång (S), som nyligen tillträtt på posten som kommunstyrelsens ordförande.

Alternativet där järnvägen går på en bro genom Butängen skapar goda möjligheter för stadsutveckling kring den nya stationen. Genom det upphöjda läget kan alla trafikslag enkelt passera järnvägen, vilket medför att norra och södra staden länkas samman på ett smidigt sätt.

Men alternativet innebär också att kommunen behöver betala för merkostnaden som tillkommer genom att bygga spåren i upphöjt läge.
– Vi har goda finansiella möjligheter att klara av den här investeringen, vi tror på att det här kommer leda till ökad inflyttning, fler arbetstillfällen och en positiv utveckling för hela Norrköping, säger Fredrik Björkman, moderat oppositionsråd.

Nästa steg blir att teckna avtal med Trafikverket kring kostnadsfördelningen. Parterna är redan nu överens om principerna för medfinansieringen.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share