Ny karaktär på Östra promenaden

Stor förvandling när träden byts ut

De 162 lindarna längs promenaden kommer att bytas ut, hela 190 nya träd ska planteras. Samtidigt görs en stor ombyggnad av hela promenaden.

NORRKÖPING (LT)

I augusti startade ett omfattande arbete med Östra promenaden. Träden har fällts och promenaden ser ut som ett slagfält. Men lugn, allt kommer att bli fint igen när arbetet är klart sommaren 2023.

Det är stora förändringar som sker utmed Östra promenaden och många Norrköpingsbor undrar säkert vad som pågår när de ser hur träden sågas ned och området blir en stor byggarbetsplats.

Det som sker är att kommunen delvis bygger om promenaden med bland annat nya gång- och cykelbanor och samtidigt byter ut träden.

Många av träden utmed promenaden mår dåligt eftersom asfalt, biltrafik och nedgrävda ledningar påverkar trädens rotsystem. Därför byter man nu ut dessa för att säkra byggnadsminnet även för framtida generationer. I samband med det ska även ledningar i marken flyttas och renoveras, gator byggas om och en ny bytespunkt för kollektivtrafiken uppföras.

162 träd tas ner och ersätts med 190 nya. I 20 år har närmare 200 lindar stått på tillväxt på Billbäcks plantskola. De är just nu 6-8 meter höga och väger omkring 2 ton, och behöver omplanteras innan de blivit för stora. Fem träd, så kallade anekdotträd, sparas dock på promenaden som ett minne från de gamla alléerna.

Samtidigt planeras det för förändringar i trafiken. Till exempel föreslås det bli ett körfält för biltrafik i vardera riktningen istället för dagens två körfält i södergående riktning. Korsningen mellan Östra och Södra promenaden planeras också att byggas om med nya busshållplatser och kollektivtrafikkörfält, gång- och cykeltunneln föreslås ersättas med nya säkra övergångsställen.

Det omfattande arbetet kommer att påverka trafiken i staden och ett flertal gator kommer att spärras av.
– Vi är medvetna om att Östra Promenaden är en viktig genomfartsled i Norrköping och beklagar den påfrestning som det innebär när den till stora delar behöver stängas ned. Bakgrunden är att träden i Östra Promenaden mår dåligt – de har farit illa av de förändringar som staden genomgått de senaste 70 åren, och för att rädda promenaden för framtiden behöver de bytas ut. Vi arbetar hårt för att påverkan ska bli så liten som möjligt, men när det gäller en led som nyttjas av så många kommer tyvärr ändå ett stort antal trafikanter att beröras, säger Michael Botvidsson, projektledare och fortsätter:
– Gällande de delar av Östra Promenaden som kan trafikeras vill vi be om hänsyn till de som arbetar på platsen. Vid andra liknande större arbeten som tidigare genomförts i Norrköping och påverkat trafiken vid bland annat Värmlandsgatan och Norra Promenaden har det fungerat väldigt bra, vilket vi är tacksamma över.

– Promenaderna är ju också klassade som byggnadsminnen och väldigt omtyckta av både Norrköpingsbor och besökare, därför hoppas vi även att det ska finnas en viss förståelse för varför vi gör det här och för den påverkan avstängningarna kommer att få.

Östra Promenadens parkkvaliteter ska också höjas genom ny möblering, belysning och blommande planteringar. Ambitionen vid ombyggnaden är att delvis återskapa 1800-talets ursprungliga promenader och samtidigt anpassa till framtiden så att Östra Promenaden när projektet är klart både kommer att kunna nyttjas för transporter och rekreation av många framtida generationer. Norrköpings kommun arbetar med projektet tillsammans med NCC och Östra Promenaden planeras att stå färdig till sommaren 2023.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share