Projekt ska säkra dagvattenhantering

LiU i samarbete med flera andra aktörer

LiU har tagit fram plattformen Visual Water som ska ge stöttning till kommuner i arbetet med dagvatten- och skyfallsplanering. Bild: LIU

LINKÖPING (LT)

Hanteringen av dagvattnet i svenska städer är en stor och viktig fråga där det hittills saknats riktlinjer och standarder. Nu pågår ett projekt där Linköpings Universitet har en viktig roll… för att hitta hållbara lösningar i dagvattenfrågan.

Att dagvatten för med sig föroreningar ner i grundvattnet är ett välkänt faktum, och något som behöver förebyggas. För att skydda grundvattnet är det viktigt att utforma en infrastruktur som främjar lokal infiltration av dagvatten, och rena det.

Klimatförändring och urbanisering kräver att dagvatten hanteras ovan och under mark på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Trots detta hanteras dagvatten idag nästan uteslutande genom ledningar under mark och utvecklingen mot en mer hållbar hantering går sakta.

Rise (Research institutes of Sweden, ett oberoende, statligt forskningsinstitut) har nu initierat ett Vinnova-projekt som kommer att pågå i två år fram till 2023. Projektet koordineras av RISE och i projektgruppen ingår allmännyttan, privata bostadsbolag, kommuner, VA-bolag, universitet, teknikleverantörer, branschföreningar och myndigheter.

–Styrkan i projektet är att det är många aktörer som deltar med fokus på bebyggelse och kvartersmark samt även med kommunala VAbolag. Tillsammans arbetar vi med Linköpings Universitet och Luleå Tekniska Högskola. Vår totala budget är på 22 miljoner och den ska täcka många olika delar, berättar Brita Stenvall, projektledare på Rise.

Projektet går under namnet ”Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark”, vilket är just det som projektet vill åstadkomma. Det måste ske en förflyttning kring hur man tänker kring dagvattenfrågan och möjlighet till att skapa förutsättningar för hållbara dagvattenlösningar.

I dag saknas lagar och nationella riktlinjer och fortfarande saknas standarder. Man hoppas nu i gruppen att under kommande år nå fram till en systemomställning mot en säker hantering av dagvatten.
– De viktigaste utmaningarna, som projektet adresserar är klimatförändring, översvämning orsakad av skyfall, platsbrist i städer, otydlig ansvarsfördelning och att nå god vattenstatus enligt Vattendirektivet, säger Brita Stenvall.

– Vi förväntar oss att detta projekt ska leda till ett ökat samarbete över de traditionella organisationsstrukturerna. Vi kommer också att fokusera på de mjuka värdena och göra analyser och utvärdera vad som är bra ur både ekonomiskt-, socialt- och miljöperspektiv.

En intressant fråga är vilken systemlösning som gör störst nytta när det gäller att ta hand om dagvatten. Är det exempelvis mer fördelaktigt att rena och utjämna regnvatten lokalt på kvartersmark istället för i större anläggningar nedströms som kommunen och VA-huvudmannen ansvarar för? Det bästa kan vara en kombination av uppströms och nedströmsåtgärder.
– Projektet kommer att ta fram förslag med tekniska principlösningar för dagvattenhantering på kvartersmark. Det handlar om de vattenspecifika konstruktioner och komponenter som behövs för att designa multifunktionella dagvattenanläggningar.
– Exempelvis planteringar eller aktivitetsytor som kan omhänderta dagvatten. Sammanfattningsvis måste det bli enklare och tryggare för byggherrar att anlägga hållbara dagvattenåtgärder samt att alla inblandade aktörer får en god kunskapsnivå, berättar Brita Stenvall.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share