Tio prioriterade uppdrag

Bredband, bostäder och kompetensförsörjning viktiga punkter

Ett uppdrag handlar om hur Valdemarsvik ska öka sin befolkning. Det måste bli mer attraktivt att bo i kommunen.

VALDEMARSVIK (LT)

Budgeten är antagen och där anges även tio prioriterade uppdrag under den kommande budgetperioden. Bland uppdragen finns exempelvis satsningar kopplade till Ringarum,… fiberutbyggnad, kompetensförsörjning, äldreomsorgen och folkhälsoarbetet.

Nyligen antog kommunfullmäktige den gemensamma budgeten från Socialdemokraterna och Centerpartiet för åren 2022-2024. Förutom ekonomiska ramar för verksamheterna och kommande investeringar, innehåller budgeten även tio prioriterade uppdrag under den kommande budgetperioden.

Dessa uppdrag är sektorsövergripande och ska genomsyra Valdemarsviks kommuns samtliga verksamheter.
– Det är totalt tio särskilda uppdrag som vi ser har stor betydelse för vår kommuns utveckling. Vi befinner oss fortfarande i en pandemi som fortsatt kommer prägla en stor del av förvaltningens arbete, men vi ser framtiden an med tillförsikt, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman.

Det första uppdraget handlar om att hejda befolkningsminskningen i kommunen. För detta krävs bostäder och det är därmed av stor vikt med en aktiv detaljplanering i hela kommunen samt en översikt och revidering av översiktsplanen.

Uppdrag två handlar om att erbjuda barn och unga attraktiva förskolor och skolor i hela kommunen, som bibehåller närhet men även kvalitet i utbildning. Sektor barn, utbildning och arbetsmarknad får ett särskilt uppdrag att genomlysa hela skolverksamheten och föreslå åtgärder som syftar till att nå en budget i balans och att fler familjer väljer att placera sina barn i kommunens skolor och förskolor.

Det tredje uppdraget rör bredbandsutbyggnad främst på landsbygd och i skärgård, samt ökad digitalisering av verksamheterna för att möta framtidens krav.

Nummer fyra är att säkra en hållbar kompetensförsörjning för att lyckas med det kommunala uppdraget. Valdemarsviks kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätta kompetensutveckla medarbetarna. Kommunen ska arbeta med förutsättningarna för en god arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning, samt en hållbar arbetsbelastning.

Uppdrag fem handlar om att på olika sätt bekämpa arbetslösheten i samverkan med Arbetsförmedling och näringsliv.

Det sjätte uppdraget är att möta utmaningen av det ökade antalet äldre i kommunen. För att kunna möta detta måste kommunen fortsätta satsa på att stärka kommuninnevånarnas möjligheter till en god och jämlik hälsa, samt flera andra åtgärder.

Nummer sju handlar om att Valdemarsviks kommun ska erbjuda kvalitativ service för medborgare, föreningar och näringsliv. Under det kommande året ska samtliga verksamheter aktivt arbeta med att utveckla tillgänglighet, service, information till och dialog med kommunens medborgare och näringsliv.

Uppdrag åtta rör den specifika frågan kring särskilda boenden. Där har kommunen bland annat beslutat att renovera Ringgården i Ringarum.

Det nionde uppdraget berör arbetet med ett lättillgängligt friluftsliv, både för folkhälsan men även som en möjlighet för besöksnäringen i kommunen.

Slutligen har vi uppdrag nummer tio som handlar om klimatet. Det är vår tids ödesfråga och även i Sverige syns följderna av de drastiska förändringar som nu sker. Valdemarsvik har som mål att vara Östersjöns ledande miljökommun och behöver därför vidta kraftiga åtgärder under kommande år för att bli klimatneutrala som organisation, värna miljön och den biologiska mångfalden men även underlätta för kommuninvånare och andra att minska sina klimatavtryck

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share