Vindkraftbygget i Grevekulla igång

Sex verk ska producera el i minst 30 år

Platschefen Nick Karlsson och beställaren Jörgen Glemme vid den första fundamentsgropen i Grevekulla vindkraftspark.

YDRE (LT)

Efter tio år i tillståndsprocess är bygget av sex vindkraftverk i Grevekulla i Ydre kommun igång. Vid årsskiftet 2022-2023 kommer verken vara uppe och producera el under 30 år. För tillfället byggs det om gamla och nya tillfartsvägar till de sex olika verken. Fundamentsgropen till verk nummer två är nästan redo för gjutning.

Den ursprungliga ansökan om att bygga sex vindkraftverk på kyrkans mark gällde verk 150 meter höga. En ansökan som överklagades upp till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, som i sitt utslag gav tillstånd till bygget.

I det läget kom nuvarande ägare, European Energy Sweden, in i bilden. De gjorde en ny ansökan om att få öka höjden på verken till 200 meter. Sista instans Mark- och miljööverdomstolen nekade överklagarna prövningstillstånd, därmed står Mark- och miljödomstolens ja till ansökan fast om högre totalhöjd.

Projektägare är ett dotterbolag till EES med namn Vindkraft i Grevekulla AB. Miljötillståndet gäller för 30 år, om det ska bli fortsatt produktion efter det måste tillståndet sökas om.

Arbetet med att bygga om gamla och nya vägar pågår sedan i somras. De vägar som finns går i snäva krökar, ner i dalar och uppför branta backar, precis som den kuperade naturen ser ut på Sydsvenska höglandet. Man har också valt att bygga ny väg nedanför gården Grevekulla. När Siemens Gamesa kommer med tornen, vingarna och de tre kranar som behövs för att sätta upp kraftverken måste vägarna vara raka och med så liten lutning som det är möjligt att få till. Längst har arbetet kommit vid verk nummer två. Där är gropen till fundamentet sprängd och framgrävd. Även om de röda och orangea plaströren talar om att fler sprängningar är nära förestående. Bakom står tallskogen hög och undrande kring vad som pågår.
– Fundamenten blir 20 meter gånger 20 meter. Det behövs 950 kubikmeter betong och uppemot 130 ton armeringsjärn till det. Det säger ägarföreträdaren och beställaren Jörgen Glemme. Entreprenör för denna del av bygget är Total Entreprenad AB med hemvist i Motala.
– Vi anlitar i vår tur så många lokala underentreprenörer som det är möjligt, omtalar platschefen Nick Karlsson. Mellan tio och 20 personer jobbar i Grevekulla per vecka.

Under vår rundvandring i området kommer det stora dumprar dundrande, antingen med lass av sprängsten eller färdigkrossat material. På ett ställe pågår svetsning av trasig skopa till en grävare.

På berget upp mot verk fyra jobbar en grävskopa på vägen. Verket står på det högsta berget i området, Brännbergskullen, på dryga 300 meters höjd. Toppen sänks för att få till en tillräckligt stor plan att arbeta på. Berget som sprängs bort från de sex verksplaceringarna krossas på plats.

Underarbetet ska pågå till augusti 2022. Då tar vindkraftsproducenten Siemens Gamesa över arbetet. De har ansvaret av leverans från hamnen i Oskarshamn till uppmonterade och fullt fungerande kraftverk i Grevekulla färdiga att tas i drift under januari 2023.

Under tiden måste EON hinna att bygga en ny transformatorstation vid Bruzaholm och en 16 kilometer lång transportledning från Grevekulla till en kostnad av 70 miljoner kronor. Investeringskostnaden för de sex vindkraftverken vill inte EES uppge.
– Men det rör sig om flera hundra miljoner kronor, konstaterar Jörgen Glemme.

Vindkraftsbyggarna har krav på sig att åtgärda olika risker. En är att bullernivån inte får överstiga 40 decibel utanför närliggande fastigheter. Ett annat är att lågfrekvent buller inomhus inte får överstiga Folkhälsomyndighetens riktvärden på mellan 31,5 och 200 hertz. Andra åtgärder gäller ljus.

Om vindkraftverken skapar skugga vid angivna mottagarpunkter kommer vart och ett att stängas av tills solen har passerat. Detta för att minimera problem av skugga för närliggande fastigheter. Kraftverken kommer att installeras med hinderljus, enligt Transportstyrelsens föreskrifter, för att flyget ska upptäcka dem. Två kommer att ha fast rött ljus och fyra vitt blinkande sken. För att skydda fladdermöss kommer kraftverken att stannas nattetid under tiden 15 juli till 15 september.
– När verken har varit igång i ett år kommer nya mätningar att göras och då får vi se om vi behöver justera åtgärderna, berättar Jörgen Glemme.

De sex verken i Grevekulla ska producera 100 gigawattimmar el per år. Nyligen lämnade European Energy Sweden in en ansökan om att få sätta upp en solcellspark i Grevekulla som ska generera lika mycket el som vindkraftverken. Den satsningen på ytterligare förnyelsebar energi i Grevekulla i Ydre tas upp i en artikel på sidan 21.

Text och bild: ANN SOFIE FREDRIKSSON

Share