Att läsa eller inte

Jag har alltid älskat läsning. I grundskolan lånade jag och mina syskon väskor fulla av böcker från skolbiblioteket och bar hem för att läsa. Läsning och tillgången till bibliotek ligger mig därför varmt om hjärtat.

Således fångade en nyhet från Sölvesborg min uppmärksamhet häromsistens. Där skulle den nuvarande biblioteksplanen skrivas om. I den nya versionen fanns det en skrivning om att det på skolbiblioteken ska finnas litteratur på alla elevers modersmål.

De styrande partierna Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Solpartiet ville dock endast att det skulle stå att det på skolbiblioteken ska finnas litteratur på andra språk än svenska.

Enligt Louise Erixon (SD), kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg, är det istället en behovsbedömning som ska avgöra vilka böcker som köps in, och inte att skolbiblioteken ska erbjuda böcker på alla elevers modersmål. Ändringen får dock kritik från Svensk biblioteksförening som anser att skrivningen i den nya biblioteksplanen stänger ute grupper som inte pratar svenska genom att göra det svårare att få tag på litteratur på ett annat språk.

Av Bibliotekslagen framgår att våra bibliotek ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De ska även främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt samt finnas tillgänglig för alla. Enligt lagen ska man även ägna särskild uppmärksamhet åt personer som har annat modersmål än svenska genom att just erbjuda litteratur på andra språk.

Bakgrunden till bestämmelsen är att tillgång till information och kunskap är en väsentlig förutsättning för delaktighet i samhällslivet och det demokratiska samhällets utveckling. Detta är särskilt viktigt att beakta för grupper som möter språkliga trösklar för att ta del av informationsutbud.

Kort sagt så är det lätt att uteslutas från samhället om man inte kan ta del av litteratur och information. Jag vet inte bakgrunden till de styrande partiernas agerande i Sölvesborg, om det är ett utslag av ekonomiskt tänkande eller om tanken är att frånvaron av litteratur på sitt modersmål ska skapa en drivkraft att nyttja svenska i högre grad.

Är syftet det sistnämnda så tror jag att risken istället är att grupper alieneras. Möjligheten att kunna läsa på sitt modersmål bidrar istället till en läsvana och därmed större lust att ta till sig litteratur på ett annat språk.

Av Östergötlands regionala biblioteksplan framgår just att barn behöver och har rätt till berättelser på sitt eget språk och att en viktig uppgift för skolbiblioteken är att skapa möjligheter att erövra språk och därmed kunna påverka sin egen och andras situation. Jag hoppas därmed att Sölvesborg tänker igenom sin biblioteksplan en gång till.

JENNY ELANDER EK

Share