Besök i orörd gammelskog

Lövfallets naturreservat: Hotade arter kan komma tillbaka

Vid naturreservatets informationsskylt kan man läsa om den gamla skogen och livet där. Slingan är cirka 1,2 kilometer och här bjuds vandraren på närmast mystisk ravinskog.

FINSPÅNG (LT)

Att ta en skogspromenad kan väl vara ett bra initiativ, kanske efter en hektisk december och helgfirandet med julmat och stillasittande. Som de flesta säkert vet finns det i Finspång… ett stort antal naturreservat och i Lövfallets naturreservat erbjuds besökaren en natur av en närmast orörd, riktigt gammal skog.

Mittemot Ysunda gård, cirka fem kilometer från Finspång, är infarten till Lövfallets naturreservat. Precis vid informationsskylten som upplyser om reservatets gränser, visas även de arter av insekter, svampar, mossor och fåglar som finns inom reservatets område.

Efter att ha parkerat bilen råder dock en viss tveksamhet om riktning, men om man går uppåt höjden syns de karaktäristiskt orangea träskyltarna som upplyser om den fortsatta vägen.

Väl in på leden är det en promenadslinga på ungefär 1,2 kilometer. Den benämns som lätt att gå men kan vara lite kuperad. Man möts här av en närmast mystisk ravinskog med gammal gran och tall som bryts av med hällmarker, men även lövträd som asp.

Den gamla skogen har formats under årens lopp då den tillåtits att få stå orörd. Här har inga skogsmaskiner dragit fram och skogen har mer eller mindre fått sköta sig själv. De omkullfallna träden får ligga kvar där de har hamnat och bidrar till att arter kan överleva i den döda veden.

Svart praktbagge, sällsynta mossor som långfliksmossa samt exceptionella taggsvampar som raggtaggsvamp och koppartaggssvamp, men även vanlig kantarell kan påträffas här.

Raggtaggsvampen är starkt hotad och rödlistad från 2020 och växer främst i barrträdsmiljöer, med en rekommendation om att miljön runtomkring svampen bör undantas från rationell skogsskötsel.

Detsamma gäller för koppartaggsvampen i fråga om livsmiljön, men med beteckningen sårbar. I Östergötland har 19 respektive 18 observationer av svamparna gjorts under senaste året.

För att de arter som finns i området ska kunna leva kvar måste området skyddas långsiktigt, och bildandet av Lövfallets naturreservat, är en del av miljökvalitetsmålen: Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv, om vilka Sveriges riksdag och regering beslutat.

Orsaken till de försvinnande arterna är klimatförändringar och att deras livsmiljöer gått förlorade. Ängs- och betesmarker har dramatiskt minskat genom åren, och därtill många arter. I Östergötland har bland annat flera sällsynta fjärilsarter varit hotade och två av dem har försvunnit helt.

Om vissa arter försvinner helt från ett område kanske de aldrig kan återkomma – även om miljön på platsen senare kan återskapas.

Andra arter kan komma tillbaka, vilket gäller mer lättspridda arter som fåglar och flygande insekter, och förutsättningarna att bevara eller återfå en hotad biologisk mångfald är därför mycket olika. En miljö som är viktig för en organismgrupp behöver inte vara viktig för en annan.

Länsstyrelsen Östergötland utför olika åtgärdsprogram för de hotade arter som länet ansvarar för, och samarbetar med företag, markägare, ideella organisationer, kommuner, företag och myndigheter.

Naturreservaten har en viktig del i bevarandet av den biologiska mångfalden och har i år utökats av Länsstyrelsen med fyra nya, dock inte i Finspång, men väl i Norrköping, Boxholm och två i Åtvidaberg. Sammanlagt har nu Östergötland 295 naturreservat.

Text och bild: AGNETA ÖSTLUND

Share