Rekommenderas hemarbete

Fjärr- och distansundervisning för att minska smittspridning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieelever arbetar hemma. Rekommendationen gäller i dagsläget t o m den 6 januari 2021.

SVERIGE

Den ökande spridningen av covid-19 i Sverige har under hösten mötts med en rad olika åtgärder som berört stora delar av samhället. Att gymnasieskolor nu rekommenderas… att delvis stänga och därmed övergå till fjärroch distansundervisning utgör ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder.

– Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller från den 7 december till och med den 6 januari 2021. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken. Vi vill också poängtera vikten av att gymnasieeleverna följer de allmänna råden gällande bland annat att hålla avstånd även på fritiden, säger generaldirektör Johan Carlson.

Vårens rekommendation om fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolorna togs bort den 15 juni. De långsiktiga effekterna av distansstudierna har ännu inte kunnat överskådas. Det är därför viktigt att övergången nu sker med försiktighet.

I en rapport om gymnasieskolornas distansundervisning under våren konstaterade Skolinspektionen att elever på introduktionsprogrammen, däribland språkintroduktionen, ställs inför särskilda utmaningar vid distansundervisning. Samma sak gäller elever med social oro eller trångboddhet i hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare, eller elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier.

– Vår rekommendation är därför att bland annat elever på introduktionsprogrammen och andra elever som är sårbara för distansundervisning inte bör omfattas av rekommendationen, säger avdelningschef Britta Björkholm.

Huvudmännen bör alltså hålla öppet för närundervisning av elever vid introduktions programmen och dessutom ha en låg tröskel för att även andra elever som blir särskilt lidande av distans – undervisning ska få fortsätta med undervisning i lokalerna.

Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:
• praktiska moment som inte kan skjutas upp,
• nationella prov,
• andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
• elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och
• elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

För övriga skolformer – förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och gymnasiesärskola – bedömer Folkhälsomyndigheten i dagsläget att nyttan av att ha verksamheterna öppna överväger den minskning i smittspridning och den minskade sjukdomsbörda som kan förväntas. Dessa skolformer omfattas alltså inte av beslutet. Det gör inte heller utbildningar som riktar sig till vuxna som inte går på gymnasiet, för dem gäller samma allmänna råd som för andra arbetsplatser.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19.

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan.

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för skolverksamheter, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.

Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.
– Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att <fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten vill betona att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.

Denna förändring som innebär att friska barn hålls hemma för att någon i familjen har covid-19 kommer att fungera bra för många barn, medan det för andra barn innebär att de tillfälligt förlorar den trygghet och de rutiner som skolverksamheter står för i vardagen. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad denna åtgärd får för konsekvenser för barn, och arbeta för att minska negativ påverkan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning.

Share